SUOMEN
GOLFLIITTO

”Golfyhteisön hyvä hallintotapa on sekä hallituksen että operatiivisen johdon selkänoja”

Golfyhteisönä tässä yhteydessä tarkoitetaan golfyhtiön ja golfseuran muodostamaa yhteisöä. ”Golfyhteisön hyvä hallinto” pyrkii kuvaamaan yksittäisen golfyhteisön hallinnon tehtävien laajuutta, hallitusten ja operatiivisen johdon työskentelyn työnjakoa, vaatimuksia ja vastuita.

Hyvä hallintotapa eli corporate covernance on määritelty lyhyesti organisaation hallintojärjestelmäksi. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien oikeuksien suojeleminen, omistajien tasapuolinen kohtelu, omistajien lakisääteisten oikeuksien tunnustaminen ja heidän osallistumisensa rohkaiseminen, organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä organisaation johtoelimen ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus. Valvontatehtävät käsittävät huolehtimisen siitä, että taloudellisten tietojen raportointi on oikea-aikaista ja tarkkaa, että tilintarkastus, sisäinen valvonta, riskienhallinta, lakien ja määräysten noudattaminen ja johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty asianmukaisesti ja että merkittävimpiä liiketoimia ja eturistiriitatilanteita tarkastellaan riittävästi ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

On huomioitava, että golfyhteisöjen organisaatioiden koko ja sen mukaiset resurssit, vaikuttavat oleellisesti siihen, miten tehokkaasti asioita on mahdollista dokumentoida ja ottaa dokumenttien päivitys tärkeäksi osaksi vuotuisia rutiineja. Toisaalta pieniäkin golfyhtiöitä ja -yhteisöjä sitovat samat määräykset kuin isoja yhteisöjä.

Testilomakkeilla liikkeelle vaiheittain, ja suoraan asian ytimeen
Hyvän hallinnon esitykseen liittyvät ns. testilomakkeet, joilla yksittäinen golfyhteisö voi arvioida oman hallintonsa toimivuutta ja asioiden vastuullisen hoidon kattavuutta ja ajantasaisuutta. Testilomakkeita ovat 1) Hyvän hallintotavan ja perehdytyksen arviointi, 2) Golfyhteisön hallinnon laatuarvioiti ”Laatu 100”, 3) Golfyhtiön haavoittuvuusanalyysi sekä 4) Golfseuran riskiarviointi. Näiden lisäksi esityksen liitteenä on listaus golfyhteisön tyypillisimmistä tunnusluvuista. Lomakkeita voi käyttää yksittäin tai kokonaisuutena, ja niitä voi käyttää hallinnon vuosikelloon sisältyen tai esim. yhteisön strategiatyötä valmisteltaessa.

Apuna perehdyttämisessä
Golfyhteisön hyvä hallinto ja testilomakkeet toimivat myös erinomaisena perehdytysmateriaalina hallitusten uusille jäsenille ja operatiivisen organisaation johdolle. Selostuksen ja testilomakkeiden pohjalta syntyy kokonaisvaltainen kuva golfyhteisön hallinnon moninaisuudesta.

Hyvä hallinto huolellisesti dokumentoituna toimii golfyhteisön laatu- ja johtamisjärjestelmänä ja luo vakautta ja jatkuvuutta yhteisön toimintaan.

Esa Meriläinen

Hyvän hallinnon opas PDF-muodossa

1. Taustaksi yleisinfoa golfyhtiöstä ja osakeyhtiölaista sekä yhdistyslaista ja golfseurasta+
2. Hallitustyöskentely ja sen tehokkuus+
3. Hallituksen työjärjestyksen periaatteet (sekä Oy että ry)+
4. Perehdytys (sekä Oy että ry)+
5. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan / toiminnanjohtajan yhteistyö+
6. Hallituksen toiminnan arviointi (sekä Oy että ry)+
7. Kehittämistehtävien vastuut+
8. Ulkopuolisten asiantuntijoiden tarve+
9. Tehtävänjaon selkeys; hallitus <-> toimitusjohtaja / toiminnanjohtaja+
10. Operatiivisen johdon varahenkilöjärjestelmä+
11. Operatiivisen toiminnan organisoinnin selkeys+
12. Palkitsemisjärjestelmä+
13. Sisäinen valvonta ja tarkastus (sekä Oy että ry)+
14. Riskien hallinnan periaatteet (sekä Oy että ry)+
15. Tillintarkastus – tilintarkastajan riippumattomuus (sekä Oy että ry)+
16. Yhtiöjärjestyksen ajantasaisuus ja tarpeenmukaisuus+
17. Golfseuran sääntöjen ajantasaisuus ja tarpeenmukaisuus+
18. Viestintä ja informaatio+
19. Yhteiskuntavastuu (sekä Oy että ry yhdessä)+