SUOMEN
GOLFLIITTO

KILPAURHEILUN TEHOSTAMISTUKEA HAETTAVISSA SEUROILLE 9.12. ASTI

Suomi Golfin jatkuvan kilpamenestyksen ja kehityksen kulmakivi on golfyhteisöjen kilpaurheilutoiminta. Syksyllä 2019 myönnettiin 24 jäsenseuralle kilpaurheilutoiminnan tehostamistukea kohdistettavaksi nuorten kilpailu- ja valmennustoimintaan. Suoran taloudellisen tuen sai 12 seuraa ja fysiikkavalmennusoppia tarjottiin edellisten lisäksi 12 muulle seuralle.

Haasteellinen koronaepidemiakausi sekoitti monen tahon toimintaa, tämä huomioidaan nyt meneillään olevassa arviointiprosessissa. Siksi suoraa tukea saaneiden seurojen ei tarvitse uudistaa hakuaan, vaan päätös jatkosta tehdään joulukuun alussa palautekeskustelujen ja raportoinnin pohjalta.

Uusille hakijoille avataan nyt tehostamistuen lisähaku, joka on avoinna keskiviikkoon, 9. joulukuuta asti.

Tuki on harkinnanvaraista, se myönnetään 10-15v nuorille suunnattuihin kilpagolfin kehitystoimenpiteisiin, joilla tuotetaan lisäarvoa hakijaseuran kilpaurheilutoimintaan.

Tuen saamisen peruslähtökohtana on jo olemassa olevan, aktiivisen kilpaurheilutoiminnan ympärivuotisuus. Tuella halutaan kehittää osaamista ja mahdollistaa merkittävää lisäystä kilpavalmennuksen arkeen. Tarkoituksena ei siis ole ylläpitää seuran perustoimintoja.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä nykyisen toiminnan määrä, tähänastiset tulokset ja jatkosuunnitelmat seuraavalle 3-vuotisjaksolle. Tukea voidaan siis myöntää useamman vuoden projekteille. Tuen suuruus on 1000 – 3000€ per vuosi hankkeesta riippuen.

Hakemukset sähköpostilla 9.12.2020 mennessä osoitteeseen juha.juvonen@golf.fi. Päätökset tuista tehdään viimeistään 15.12.2020.

Lisätietoja
Juha Juvonen, juha.juvonen@golf.fi /040 561 5863
Mika Hollo, mika.hollo@golf.fi /0440 888 440

Valmennustoiminta

Suomi Golfin vuoteen 2020 saakka laaditussa strategiassa kilpagolf on nostettu yhdeksi painopistealueeksi. Kilpailumenestyksen lisäksi strategia tähtää kilpailu- ja valmennustoiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen, kilpapelaajien määrän kasvattamiseen ja seurojen valmennustoimintojen tehostamiseen.

Nuorten valmennustoimintaa tuetaan seura- ja liittotasolla. Keskeisenä tavoitteena on Suomen nostaminen Euroopan kärkimaiden joukkoon. Valmennustoiminnan painopistealueita ovat Team Finland valmennusryhmät sekä Tokio 2020 -ammattilaisryhmän toiminta.

Urheilijan polun jalkauttamisen tärkein viesti on kilpagolfin vaatimustason sisäistäminen. Vaatimustason pohjalta seurat pystyvät rakentamaan oman valmennustoimintansa tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi myös huipulle tähdättäessä.

Golfseurojen lähtökohdat valmennustoiminnassa ovat hyvin erilaiset. Seuroja tuetaan ja kehitetään näiden omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Sisältökokonaisuuksia ovat ainakin: kilpagolfiin tutustuminen, kilpagolfin vaatimustasot, nuoren urheilijan urasuunnitelma, ammattiurheilijoita tukevat palvelut sekä kilpailujärjestelmän ja -toiminnan koulutus. Tähän toimintaan Suomen Golfliitto resursoi kahden ihmisen työajasta yhteensä n. 0,8 henkilötyövuotta sekä lisäksi 20–30 henkilötyöpäivää ostopalveluita.

Kilpailutoiminta

Golfliiton kilpailuyksikön vastuulla olevia nuorten ja aikuisten kilpailutapahtumia järjestetään vuosittain yli 100.

Golfliiton kilpailutoiminnassa työskentelee kolme vakinaista työntekijää: kilpailupäällikkö, kilpailukoordinaattori ja valmennuskoordinaattori. Kilpailutoiminnan henkilöstöön kuuluu myös suuri määrä oman toimen ohessa työskenteleviä toimijoita, kuten kiertuepäälliköitä ja tuomareita.

Kilpailutoiminnan painopistealueet on valittu Suomi Golfin strategian mukaisesti:

Huipulle tähtäävä toiminta
Toiminnalla varmistetaan, että Suomessa pelataan golfkilpailuja korkeilla eurooppalaisilla kilpailutasoilla, sekä lisätään suomalaispelaajien mahdollisuuksia kilpailla kehittävässä kansainvälisessä ympäristössä.

Taloudelliset olosuhteet
Tapahtumien organisointi ja talouden varmistava varainhankinta tehdään sopimuspohjaisesti kunkin asianomaisen kenttäyhteisön kanssa. Sopimuksilla tavoitellaan useampivuotista yhteistyötä.

Kansainväliset amatöörikilpailut
Tavoitteena on vahvistaa Suomessa järjestettävien kansainvälisten amatöörikilpailujen profiilia ja merkitystä kilpagolfareiden urakehityksessä.

Golfliitto hakee aktiivisesti Euroopan Golfliiton alaisten mestaruuskilpailujen järjestelyoikeuksia myös seuraaville toimintavuosille.

Porrastettu kilpailujärjestelmä
Tavoitteena on porrastaa kansallinen kilpailutoiminta kansainväliseen kilpailujärjestelmään Nordic Leaguen ja LET Access Seriesin kautta. Kotimaisessa järjestelmässä selkiytetään siirtymistä ja siihen liittyvää karsintamenettelyä nuorten Finnish Junior Tourilta aikuisten Finnish Tourille.

Seurakilpailut
Tavoitteeksi asetetaan seurojen järjestämien juniorikilpailujen määrän kasvattaminen. Kohderyhmänä seuran omat ja lähialueen juniorit.

Juha Juvonen, kilpailupäällikkö