SUOMEN
GOLFLIITTO

KILPAURHEILUN TEHOSTAMISTUKEA HAETTAVISSA SEUROILLE

Suomi Golfin jatkuvan kilpamenestyksen ja kehityksen kulmakivi on golfyhteisöjen kilpaurheilutoiminta. Golfliiton jäsenseurat voivat hakea tehostamistukea kilpavalmennuksen ja kilpailutoiminnan kehittämiseen.

Tuen saamisen peruslähtökohtana on jo olemassa olevan, aktiivisen kilpaurheilutoiminnan ympärivuotisuus.
Tuella halutaan kehittää osaamista ja mahdollistaa merkittävää lisäystä kilpavalmennuksen arkeen.
Toiminnan vaikuttavuuden kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 10 – 15 vuotiaat kilpauralle tähtäävät nuoret golfarit.

Tukihakemukset tulee lähettää Golfliittoon maanantaihin 14.10.2019 mennessä Lyyti-palvelun kautta. HAE TÄSTÄ!

Hakemuksesta tulee ilmetä nykyisen toiminnan määrä, tähän astiset tulokset ja jatkosuunnitelmat seuraavalle 3-vuotisjaksolle.
Tukea voidaan myöntää useamman vuoden projekteille. Tuki on harkinnanvarainen ja sen enimmäismäärä on 6000€ / seura.

Tukipäätökset tehdään viimeistään 15.11.2019

Lisätietoja:
juha.juvonen@golf.fi , 040 – 5615863/Juha Juvonen
eero.kangasniemi@golf.fi , 040 – 7613352/Eero Kangasniemi

Valmennustoiminta

Suomi Golfin vuoteen 2020 saakka laaditussa strategiassa kilpagolf on nostettu yhdeksi painopistealueeksi. Kilpailumenestyksen lisäksi strategia tähtää kilpailu- ja valmennustoiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen, kilpapelaajien määrän kasvattamiseen ja seurojen valmennustoimintojen tehostamiseen.

Nuorten valmennustoimintaa tuetaan seura- ja liittotasolla. Keskeisenä tavoitteena on Suomen nostaminen Euroopan kärkimaiden joukkoon. Valmennustoiminnan painopistealueita ovat Team Finland valmennusryhmät sekä Tokio 2020 -ammattilaisryhmän toiminta.

Urheilijan polun jalkauttamisen tärkein viesti on kilpagolfin vaatimustason sisäistäminen. Vaatimustason pohjalta seurat pystyvät rakentamaan oman valmennustoimintansa tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi myös huipulle tähdättäessä.

Golfseurojen lähtökohdat valmennustoiminnassa ovat hyvin erilaiset. Seuroja tuetaan ja kehitetään näiden omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Sisältökokonaisuuksia ovat ainakin: kilpagolfiin tutustuminen, kilpagolfin vaatimustasot, nuoren urheilijan urasuunnitelma, ammattiurheilijoita tukevat palvelut sekä kilpailujärjestelmän ja -toiminnan koulutus. Tähän toimintaan Suomen Golfliitto resursoi kahden ihmisen työajasta yhteensä n. 0,8 henkilötyövuotta sekä lisäksi 20–30 henkilötyöpäivää ostopalveluita.

Kilpailutoiminta

Golfliiton kilpailuyksikön vastuulla olevia nuorten ja aikuisten kilpailutapahtumia järjestetään kaudella 2019 miltei 110.

Golfliiton kilpailutoiminnassa työskentelee neljä vakinaista työntekijää: kilpailupäällikkö, kilpailukoordinaattori, tapahtumakoordinaattori ja tekninen asiantuntija. Kilpailutoiminnan henkilöstöön kuuluu myös osa-aikaisena seitsemän kiertuekohtaista aluepäällikköä.

Kilpailutoiminnan painopistealueet on valittu Suomi Golfin strategian mukaisesti:

Huipulle tähtäävä toiminta
Toiminnalla varmistetaan, että Suomessa pelataan golfkilpailuja korkeilla eurooppalaisilla kilpailutasoilla, sekä lisätään suomalaispelaajien mahdollisuuksia kilpailla kehittävässä kansainvälisessä ympäristössä.

Taloudelliset olosuhteet
Tapahtumien organisointi ja talouden varmistava varainhankinta tehdään sopimuspohjaisesti kunkin asianomaisen kenttäyhteisön kanssa. Sopimuksilla tavoitellaan useampivuotista yhteistyötä.

Kansainväliset amatöörikilpailut
Tavoitteena on vahvistaa Suomessa järjestettävien kansainvälisten amatöörikilpailujen profiilia ja merkitystä kilpagolfareiden urakehityksessä.

Golfliitto hakee aktiivisesti Euroopan Golfliiton alaisten mestaruuskilpailujen järjestelyoikeuksia myös seuraaville toimintavuosille.

Porrastettu kilpailujärjestelmä
Tavoitteena on porrastaa kansallinen kilpailutoiminta kansainväliseen kilpailujärjestelmään Nordic Leaguen ja LET Access Seriesin kautta. Kotimaisessa järjestelmässä selkiytetään siirtymistä ja siihen liittyvää karsintamenettelyä nuorten Finnair Junior Tourilta aikuisten Finnish Tourille.

Seurakilpailut
Tavoitteeksi asetetaan seurojen järjestämien juniorikilpailujen määrän kasvattaminen. Kohderyhmänä seuran omat ja lähialueen juniorit.

Juha Juvonen, kilpailupäällikkö