SUOMEN
GOLFLIITTO

KILPAILUTOIMINNAN TIETOSUOJASELOSTE  

(päivitetty 14.3.2024)

1  YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2  REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjän tiedot:
Suomen Golfliitto Ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
Y-tunnus: 0202124-3

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Aarni Nordqvist
Suomen Golfliitto Ry / tietosuoja
Valimotie 10
00380 Helsinki
tietosuoja@golf.fi

3  REKISTERIN NIMI

Suomen Golfliiton järjestämän kilpailutoiminnan hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat Golfliiton järjestämiin kilpailuihin ilmoittautuneet pelaajat.

4  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Oikeusperusteina ovat sopimuksen täytäntöönpano sekä asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja pelaajista: Nimi, syntymäaika, sukupuoli, seura, tasoitus, yhteystiedot, lisenssit, tulokset, valokuvat, golfauton käyttöoikeus, kilpailumaksut.

Rekisterin tietoja käytetään kilpailutoiminnan toteuttamiseen kuten tulopalvelun ylläpitoon, kilpailumaksujen hallinnointiin, lähtölistoihin, tuloslistoihin, pelaajaviestintään vakuutustietojen toimittamiseen vakuutusyhtiölle, rankinglistoihin sekä analysointiin, tilastointiin ja tilastojen julkaisuun.

Tietoja voidaan myös rekisteröidyn suostumuksella käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin.

5  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Henkilöiden tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen Golfliiton kilpailumääräysten mukaisesti. Lisäksi Suomen Golfliitto toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoitukseen nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

6  HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tiedotusvälineille kilpailutapahtumaan liittyvää uutisointia varten.

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan luovuttaa Golfliiton yhteistyökumppaneille.

7  HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Joissain tapauksissa pelaajien henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Golfliitto huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen tai perustuen Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

8  HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Suomen Golfliiton rekisterit, kilpailujärjestäjän tai henkilön itsensä kilpailujen hallinnointijärjestelmään syöttämät tiedot.

9  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1  Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja- asetukseen perustuen.

9.2  Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

9.3  Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5  Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyt voivat tarkastaa tähän selosteeseen liittyvät omat tiedot pääosin kilpailujen hallinnointiin käytetystä sähköisestä järjestelmästä (golfbox).

Kaikki muut tässä selosteessa mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Henkilötiedot sijaitsevat pääasiassa henkilötieto- ja varausjärjestelmässä. Henkilötietoihin pääsyoikeus on lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterinpitäjien työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää rekisteriä työtehtäviensä tekemiseen.

Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi kilpailu- ja kiertuepäälliköt), jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja suojataan myös käyttöoikeuksien rajaamisella.

 

Arkistoidut tietosuojaselosteet löytyvät Golf.fi-materiaalipankista.