SUOMEN
GOLFLIITTO

VALMENNUSTOIMINNAN TIETOSUOJASELOSTE 

1 YLEISTÄ

Tämä   tietosuojaseloste    antaa    EU:n    tietosuoja-asetuksen             (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjän tiedot:
Suomen Golfliitto Ry Valimotie 10
00380 Helsinki Y-tunnus: 0202124-3

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Suomen Golfliitto Ry / Tietosuoja Valimotie 10
00380 Helsinki
tietosuoja@golf.fi

3 REKISTERIN NIMI

Suomen Golfliiton järjestämän valmennustoiminnan hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat Golfliiton valmennustoimintaan osallistuvat henkilöt.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät
Suomen Golfliitto ry:n valmennustoiminnan urheilijaluettelon ylläpitäminen Oikeutettu etu, rekisteröidyn suostumus Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli, seura, tasoitushistoria, kilpailutulokset, rankingmenestys, huoltajien yhteystiedot, valmentajien yhteystiedot, pelitilastot, harjoituspäiväkirjat, fysiikkatestitulokset, allergiatiedot, vaatekoot, lyönti- ja tekniikka-analyysidata, Urheilijan Pulssi -data, allergiatiedot, terveystiedot
Suomen Golfliitto ry:n valmennustoiminnan pelaajakorttien ylläpitäminen Oikeutettu etu, rekisteröidyn suostumus Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli, seura, tasoitushistoria, kilpailutulokset, rankingmenestys, huoltajien yhteystiedot, valmentajien yhteystiedot, pelitilastot, harjoituspäiväkirjat, fysiikkatestitulokset, allergiatiedot, vaatekoot, lyönti- ja tekniikka- analyysidata, Urheilijan Pulssi -data, allergiatiedot, terveystiedot
Valmennusohjelmien ja -tapahtumien suunnittelu Oikeutettu etu, rekisteröidyn suostumus Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli, seura, tasoitushistoria, kilpailutulokset, rankingmenestys, huoltajien yhteystiedot, valmentajien yhteystiedot, pelitilastot, harjoituspäiväkirjat, fysiikkatestitulokset, allergiatiedot, vaatekoot, lyönti- ja tekniikka- analyysidata, Urheilijan Pulssi -data, allergiatiedot, terveystiedot
Edustusjoukkueiden valinta Oikeutettu etu, rekisteröidyn suostumus Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli, seura, tasoitushistoria, kilpailutulokset, rankingmenestys, huoltajien yhteystiedot, valmentajien yhteystiedot, pelitilastot, harjoituspäiväkirjat, fysiikkatestitulokset, allergiatiedot, vaatekoot, lyönti- ja tekniikka-analyysidata, Urheilijan Pulssi -data, allergiatiedot, terveystiedot
Kotimaisten ja kansainvälisten kilpailumatkojen suunnittelu sekä järjestelyt Oikeutettu etu, rekisteröidyn Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli, seura, tasoitushistoria, kilpailutulokset, rankingmenestys, huoltajien yhteystiedot, valmentajien yhteystiedot, pelitilastot, harjoituspäiväkirjat, fysiikkatestitulokset, allergiatiedot, vaatekoot, lyönti- ja tekniikka-analyysidata, Urheilijan Pulssi -data, allergiatiedot, terveystiedot

5   HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Henkilöiden tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Suomen Golfliiton kilpailumääräysten mukaisesti. Lisäksi Suomen Golfliitto toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoitukseen nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

6  HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tiedotusvälineille valmennustapahtumaan liittyvää uutisointia varten.

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan luovuttaa Golfliiton yhteistyökumppaneille.

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja- asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

8 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita esim. eBirdie, Anova.golf, Urheilijan Pulssi, Functional Athletic Screening, Bull 3D, Trackman, Swing Catalyst, Sam Puttlab sekä Golfbox.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten kotimaiset ja kansainväliset rankinglistat (WAGR, OWGR jne.).

9  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1  Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

9.2  Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

9.3  Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5  Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Henkilötiedot sijaitsevat pääasiassa henkilötieto- ja varausjärjestelmässä. Henkilötietoihin pääsyoikeus on lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterinpitäjien työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää rekisteriä työtehtäviensä tekemiseen.

Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle (esim. valmentajat sekä asiantuntijaryhmän jäsenet), jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja suojataan myös käyttöoikeuksien rajaamisella.