SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Hanhet golfkentällä

Seuroille27. Toukokuuta 2020

Golfkentilläkin viihtyvien valkoposkihanhen ja kanadanhanhen kannat ovat vahvistuneet huomattavasti viime vuosien aikana. Kantojen ennustetaan myös kasvavan edelleen, johon katsotaan olevan pääasiassa kolme syytä. Hanhet suosivat ravinnossaan nuorta heinää, mitä on hyvin saatavilla leikkuun piirissä olevilla ruohoalueilla, myös golfkentillä. Toiseksi niiltä yleensä puuttuvat luontaiset viholliset, joten aikuiskuolleisuus on pieni. Kolmantena on kilpailun puute – muut hanhilajit eivät viihdy samoilla alueilla.

Isojen hanhiparvien koetaan usein haittaavan viihtymistä. Tämä pätee myös golfkenttiin. Vaikka onkin tutkittu, etteivät hanhien jätökset levittäisi tauteja, tuntuu niiden väistely ja välineiden puhdistus lannasta ikävältä. Joissain tilanteissa vihaiset hanhet saattavat ahdistella pelaajia.

Hanhihaittojen vähentämiseen on haettu ja käytetty monia erilaisia keinoja. Osalla on ennaltaehkäisevää luonnetta ja osa perustuu lintujen karkottamiseen.

Alueen houkuttelevuuden vähentäminen

Golfkentillä voidaan tehdä molempien lajien kohdalta toimenpiteitä, joilla muutetaan alue vähemmän houkuttelevaksi. Hanhet pitävät avoimesta tilasta, joten laajojen yhtenäisten nurmialueiden erottelu puuistutuksin on yksi, mutta toki varsin pitkän aikavälin keino. Myöskään pidempi leikkaamaton tai harvoin leikattava nurmikko ei ole hanhien mieleen. Karheikkojen kasvattamista kannattaa siis kokeilla. Ruokonadan käyttö karheikkoheinänä voi tehostaa vaikutusta, koska tämä heinälaji aiheuttaa hanhelle ruuansulatusongelmia ja lintu oppii välttämään laiduntamista tällaisella alueella. Sama vaikutus on esimerkiksi eri hanhikkilajeilla, joita voi käyttää niittylajeina.

On kokeiltu myös muovisia joutsenia ja lelukoiria lintujen karkottamiseen. Ne ovatkin toimineet jonkin aikaa, mutta varsin pian hanhet oppivat olemaan pelkäämättä niitä. Samoin ne ovat tottuneet niin hyvin ihmisiin, että monikymmenpäinen väylälle levittäytynyt hanhiparvi tuskin väistyy golfaajien lähestyessä. Sen sijaan golfaajan mukana kulkevan koiran havaitessaan vaikutus on täysin toisenlainen – ne kaikkoavat välittömästi. Hanhiongelmien kanssa painivan kentän kannattaakin suositella koiran omistavia jäseniä pitämään lemmikkiään mukana golfkierroksella.

Varsinais-Suomi on ainoa alue, missä valkoposkihanhien kanta on pienentynyt viime vuosina. Selityksenä pidetään seudun merikotkapopulaation vahvistumista. Hanhet eivät viihdy alueella, jolla liikkuu paljon sen luontaisia vihollisia kuten kotkia. Onkin mielenkiintoista nähdä vaikuttaako Helsingin Vanhankaupunginlahdella pesivä merikotkapariskunta alueen hanhiparvien käyttäytymiseen.

Hanhien karkottaminen

Karkottamisesta puhuttaessa lakitekstit ovat hyvin erilaisia valkoposkihanhen ja kanadanhanhen kohdalla. Valkoposkihanhi on EU-lintudirektiivin nojalla rahoitettu, kun taas kanadanhanhi on vierasperäinen laji ja riistalintu eli metsästettävä.

Suojeltujen valkoposkihanhien karkottamiseen vaaditaan ELY-keskukselta haettava poikkeuslupa. Lintujen häirinnälle tulee olla painava ja perusteltu syy ja kohde tulee todeta sellaiseksi, että se ei ole lajin elämänkierron kannalta tärkeä.

Mikäli lupa saadaan, karkottamista voidaan tehdä ihmisvoimin tai kytkettyjen koirien avustamana. Tehokkaaksi on todettu esimerkiksi useamman koirapartion toiminta kolmen päivän välein. On kokeiltu myös tietyin väliajoin laukeavia kaasutykkejä ja erilaisin äänin varustettuja droneja.

Aura Golf on saanut vuoden 2019 syyskuussa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta luvan valkoposkihanhien häirintään aktiivisella ihmistoiminnalla ja koirien avulla tapahtuvalla karkottamisella. Lupa on voimassa vuoden 2021 loppuun. Kentän toiminnanjohtaja Sami Pere toteaa, että aktiivinen koirien kanssa työskentely on tehonnut erittäin hyvin ja hanhihaitat ovat poistuneet lähes tyystin. Myös Talin golfkentällä on selvitetty ja saatu mahdollisuus valkoposkihanhien karkotukseen.

Haitat ja niiden korvaaminen sekä metsästys

Yksittäisiä hanhia ja pariskuntia tavataan golfkentillä jo alkukeväästä lähtien. Hanhiparvet kokoontuvat heinäkuussa pesimisen jälkeen, jolloin ne viihtyvät ensin rannoilla. Poikaset tulevat lentokykyisiksi yleensä elokuussa, jolloin ne siirtyvät myös muille alueille kuten sisämaan pelloille ja golfkentille aiheuttaen eniten haittoja ja häiriötä. Sekä kevät- että syysmuuttoaikana valtavat hanhiparvet tekevät isoja tuhoja viljelyksille.

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamista haitoista maksettiin vuonna 2018 korvauksia 1,5 miljoonaa euroa. Suurinta haittaa hanhista aiheutuu maataloudelle: 1,1 miljoonaa korvauksista kohdistui valkoposkihanhien aiheuttamiin tuhoihin maataloudessa.

Kanadanhanhea voidaan metsästää metsästyslain mukaisesti. Poistamalla lintuja parvesta on saatu kanadanhanhet välttämään aluetta. Tällä hetkellä on käynnissä kansalaisaloite valkoposkihanhen rajoitetun metsästyksen mahdollistamiseksi haittoja kärsineillä alueilla. Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa TÄÄLLÄ. Vastaavalle toiminnalle on saatu lupa naapurimaissamme Ruotsissa ja Virossa.

Lisätietoja aiheesta antaa Golfliiton kenttäasiatuntija Jari Koivusalo, jari.koivusalo@golf.fi