SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golfin ja liikuntaharjoittelun vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin

GolfliittoSeniorigolf8. Elokuuta 2022

Golfin terveysvaikutukset -artikkelisarjan kautta tutustumme tieteeseen pohjautuviin golfin monipuolisiin terveysvaikutuksiin. Golfin pelaaminen edistää tutkitusti terveyttä ja aktiivista elämäntyyliä edistämällä fyysistä ja henkistä terveyttä, kognitiota ja sosiaalisia toimintoja. Haastankin sinut pohtimaan, miten voisit edistää omaa terveyttäsi tulevan golfkauden aikana!

Mitä on sosiaalinen hyvinvointi ja miksi siihen tulisi kiinnittää huomiota?

Golfkaudesta on saatu nauttia läpi kesän ja nyt on aika suunnata katseet hetkeksi golfin ja liikuntaharjoittelun sosiaalisiin hyvinvoinnin terveysvaikutuksiin. Suomen väestön vanhenemisen myötä olisi hyvä keskustella hoiva- ja terveyspalveluiden tarpeen sekä kustannusten lisäksi myös vanhenemisen vaikutuksesta koko yhteiskuntaan. Miten voimme luoda yhteiskunnan, joka tukee kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja onnellisuutta – ja miten onnistumme ikääntyneiden sosiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun huolehtimisesta.

Yksilön kokemus yhteenkuuluvuudesta, yksinäisyyden poissaolosta, vastavuoroisuudesta sekä turvallisuuden tunteesta liitetään usein sosiaaliseen hyvinvointiin. Tutkimusten kautta tiedämme, että yksilön elinympäristö, sosiaaliset suhteet sekä yhteisöt, joihin yksilö kuuluu vaikuttavat merkittävästi siihen, miten hyvinvoivaksi ihmiset itsensä tuntevat. Sosiaalisen hyvinvoinnin kokemus itsessään syntyy siitä, mahdollistaako oma elinympäristö ja sosiaalinen verkosto sekä laajemmin koko yhteiskunta ihmisen omien arvojen mukaisen elämän. Sosiaalista hyvinvointia on mahdollista parantaa esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta. On tärkeää saavuttaa mahdollisuus itselle mielekkääseen toimintaan sekä itsensä toteuttamiseen osallistumalla oman yhteisön toimintaan esimerkiksi seuratoiminnan ja harrastusryhmän kautta.

On tärkeää saavuttaa mahdollisuus itselle mielekkääseen toimintaan sekä itsensä toteuttamiseen osallistumalla oman yhteisön toimintaan esimerkiksi seuratoiminnan ja harrastusryhmän kautta.

Miten ikääntyminen vaikuttaa sosiaaliseen terveyteen?

Ikääntyminen itsessään ei ole vain biologisia muutoksia, vaan siihen liittyy vahvasti myös sosiaalisen elämään vaikuttava puoli. Ikääntymiseen liittyvien elämänmuutosten myötä yksilöt voivat olla alttiimpia ahdistukselle ja stressille johtuen muun muassa eläkkeelle jäämisestä, ystävien ja läheisten menetyksistä, sairauksista ja fyysisen itsenäisyyden heikentymisestä, aktiivisuuden vähenemisestä ja sosiaalisen tuen puutteesta.

Onnistuvaan ikääntymiseen onkin yhdistetty fyysisen ja henkisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalinen ulottuvuus. Sosiaaliset suhteet ja tyytyväisyyden tuntemus elämää kohtaan voidaan pitää yhtenä tärkeimpinä tekijöinä onnistuvan ikääntymisen osalta. Harrastukset ovat tärkeä osa ikääntyneen sosiaalista aktiivisuutta, sekä niiden merkitys on erilainen eläkkeellä kuin työelämässä oleville henkilöille. Vapaa-ajan aktiviteettien merkitys onnistuvalle ikääntymiselle on suuri, sillä ne tarjoavat toimintoina yksilöille muun muassa sosiaalisen verkoston ja mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä taitojen kehittämiseen.

Lisäksi on havaittu, että ikääntyneillä henkilöillä, jotka harjoittelivat säännöllisesti urheiluseurassa, oli havaittavissa vähemmän toiminnallista heikkenemistä, kuin henkilöillä, jotka harrastavat liikuntaa yksin kotona.

Miten liikunta tukee sosiaalista hyvinvointia?

Säännöllisen liikunnan harrastamisen on havaittu olevan yksi yksinkertaisemmista ja kustannustehokkaista lähestymistavoista erityisesti ikääntyneiden terveyden edistämisessä myös sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. Onhan liikunta kuitenkin paljon muutakin, kuin kehossa tapahtuvia fysiologisia muutoksia. Liikunta on jossain muodossa osa jokaisen yksilön arkea ja elämää. Se tuottaa valtavasti erilaisia tunteita, iloa ja onnellisuutta, mielihyvää sekä miellyttäviä elämyksiä, kokemuksia ja tuntemuksia. Ajoittain se haastaa ja luo mahdollisuuden kehittyä, saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja lisätä sosiaalisia suhteita. Tämänkaltaisia yksilöllisiä kokemuksia tavoitellaan usein niiden itsensä vuoksi riippumatta esimerkiksi siitä, minkälaisia fyysisiä muutoksia liikuntaharjoittelu saa aikaan.

Liikunnalla on siis todettu olevan vahva sosiaalinen vaikutus, jonka vuoksi moni yksilö hakeutuu säännöllisesti liikuntaharjoittelun pariin. Säännöllinen liikuntaharjoittelu ryhmässä tai kavereiden kanssa voi lisätä yhteenkuuluvuuden, sosiaalisuuden ja läheisyyden tunnetta, jotka tukevat yksilön minäkuvan ja identiteetin kehittymistä. Ryhmässä liikkuminen myös kehittää vuorovaikutustaitoja, opettaa ottamaan muut liikkujat huomioon, kehittää tunteiden ilmaisua ja käsittelyä sekä parantaa empatiakykyä. Luonnollisesti liikuntaharjoittelu ryhmässä antaa arvokkaan mahdollisuuden hankkia uusia sosiaalisia suhteita ja myöskin ylläpitää olemassa olevia sosiaalisia suhteita. Monella osa näistä tekijöistä toimii merkittävinä motivaatiotekijöinä säännöllistä liikuntaharjoittelua kohtaan. Liikunnan vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Onkin hyvä muistaa, että eri elämäntilanteissa liikuntahetki voi myös toimita irtiottona ja rentouttavana yksinolo aikana kiireellisen arjen keskellä.

Tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti ikääntyneillä henkilöillä liikunnan harrastaminen ryhmässä tuottaa usein enemmän hyötyä sosiopsykologisesta näkökulmasta sekä liikkumisella voi olla enemmän myönteisiä vaikutuksia terveyteen kuin yksin harjoittelulla. Lisäksi on havaittu, että ikääntyneillä henkilöillä, jotka harjoittelivat säännöllisesti urheiluseurassa, oli havaittavissa vähemmän toiminnallista heikkenemistä, kuin henkilöillä, jotka harrastavat liikuntaa yksin kotona.

Miten golfin pelaaminen edistää sosiaalista hyvinvointia?

Golfin pelaamisen on todettu edistävän fyysisten ja henkisten terveyshyötyjen lisäksi myös sosiaalista hyvinvointia. Tämä ei varmasti meille lajin harrastajille tullut yllätyksenä, sillä liikunta muotona golf on hyvinkin sosiaalista pelaamisen tapahtuessa lähes aina ryhmissä. Tutkimuksissa onkin havaittu, että pelaajat ovat motivoituneita golfharjoitteluun terveydestä huolehtimisen ja elämänlaadun parantamisen lisäksi juuri lajin sosiaalisuuden ja hauskuuden vuoksi.

Golfyhteisöön kuuluminen voi parhaimmillaan opettaa elämäntaitoja sosiaalisessa ympäristössä. Golfin onkin todettu kehittävän ihmissuhde- ja itsehallintataitoja, joita voidaan pitää yleisinä elämäntaitoina.

Golfin pelaaminen mahdollistaa yhteenkuuluvuuden ja vuorovaikutuksen tunteen kokemuksen lajinomaisen sosiaalisuuden sekä ryhmäytymisen vuoksi. Lajin harrastaminen mahdollistaa yhteisöön, eli golfseuraan kuulumisen ja yhteisön tukemisten sekä osallistumisen erilaisten tapahtumien myötä. Golfin on myös tutkitusti todettu helpottavan muun muassa sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja se luo mahdollisuuksia rakentaa sosiaalisia yhteyksiä. Golfyhteisöön kuuluminen voi parhaimmillaan opettaa elämäntaitoja sosiaalisessa ympäristössä. Golfin onkin todettu kehittävän ihmissuhde- ja itsehallintataitoja, joita voidaan pitää yleisinä elämäntaitoina.

Golfille lajinomaisen sosiaalisen ilmapiirin voidaan todeta olevan olennainen osa sosiaalisten verkostojen kehittämistä. Lajin harrastajilla on mahdollisuus rakentaa itselleen muista pelikavereista sosiaalinen yhteisö, jonka tuen on osoitettu auttavan yksilöitä selviämään elämän eri vaiheista. Pelaaminen tarjoaa yhteisöllisyyden kokemusta, sillä lajin pariin usein hakeutuu henkilöitä, joilla on samanlaiset elämänarvot ja ajatusmaailma. Etenkin ikääntyneille eläköityneille henkilöille golfin pelaamisen ja golfseuran tarjoama sosiaalinen verkosto voi vaikuttaa hyvin merkittävästi henkilön koettuun hyvinvointiin.

Toivottavasti tänäkin golfkautena olet päässyt nauttimaan pelistä niin vanhojen kuin uusienkin tuttujen kanssa. Vielä on monta kierrosta aikaa tehdä uusia tuttavuuksia golfkentällä ja seurojen tapahtumissa.

Liikuttavia hetkiä golfin parissa!

Julia Kettinen on 28-vuotias Itä-Suomen Yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkija sekä yliopisto-opettaja, joka tekee väitöskirjatutkimusta golfin terveysvaikutuksista. Koulutukseltaan Kettinen on Terveystieteiden maisteri ja golfin ammattivalmentaja. Kettinen on monivuotinen Master Golfin Golf Pro. Golfin Kettinen on aloittanut 6-vuotiaana ja on kilpaillut juniorivuosina kansallisella tasolla. Kettinen asuu Sveitsin Zürichissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa opettamassa.