EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Golfliiton säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Golfliitto ry (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands Golfförbund rf. Liiton kotipaikka on Helsinki.

Liiton tarkoitus

2 § Liitto on Suomen golfseurojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on toimia golfurheilun alalla Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen seurojen ja rekisteröimättömien alueiden aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä.

Liitto toimii myös eri intressipiirit yhteen kokoavana golfin ja sen olosuhteiden kehittäjänä Suomessa.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Tarkoitustaan liitto toteuttaa

1 tekemällä golfurheilun alalla neuvonta- ja valistustyötä,

2 edistämällä golfurheilun parissa toimivien seurojen perustamista sekä jäsenseurojensa ja alueidensa tehokasta toimintaa,

3 laatimalla ja vahvistamalla golfin kilpailu-, mestaruus- ja merkkisäännöt sekä kurinpitomääräykset

4 valvomalla kohdassa 3 mainittujen sääntöjen, kansainvälisten golfsääntöjen sekä amatööri-, kilpailukelpoisuus- ja edustussääntöjen noudattamista sekä ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja riitaisuudet,

5 valvomalla jäsenseurojensa ja niiden jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanemalla kilpailuja ja golftapahtumia,

6 järjestämällä tai antamalla jäsenseurojensa järjestää golfin suomenmestaruuskilpailut,

7 huolehtimalla Suomen golfurheilun ulkomaisesta edustuksesta ja kansainvälisestä menestymisestä,

8 edustamalla Suomen golfurheilua kansainvälisissä golfjärjestöissä ja valvomalla sen etuja ulkomailla,

9 tarjoamalla jäsenilleen ja niiden taustayhteisöille voittoa tavoittelematta koulutus- ja valmennustoimintaa sekä asiantuntija-apua golfkenttien suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa, sekä

10 julkaisemalla ja kustantamalla golfurheilun alaa koskevia aikakauslehtiä ja kirjallisuutta sekä edistämällä golfurheilua koskevaa tutkimustyötä.

4 § Toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi liitto voi myös hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi tekemällä mainossopimuksia ja järjestämällä arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi myös omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita.

5 § Liitto kuuluu jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU).

6 § Liittovaltuuston päätöksellä liitto voi ryhtyä yhteistoimintaan liikuntakulttuurin alalla muiden koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa, liittyä jäseneksi tällaisiin yhteisöihin taikka solmia niiden kanssa yhteistyösopimuksia.

7 § Liitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen lajiliiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Liiton jäsenet ja organisoituminen

8 § Jäseneksi liittoon voidaan hyväksyä Suomessa toimivat rekisteröidyt golfseurat. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liittohallitus.

Jäseneksi pyrkivän seuran tulee jättää liittohallitukselle kirjallinen hakemus, johon on liitettävä tiedot seuran perustamisvuodesta ja rekisteröintinumerosta, hallituksen kokoonpanosta, seuran jäsenmäärästä sekä yksityiskohtaiset tiedot seuran käytettävissä olevasta kentästä.

9 § Kunniajäseneksi voidaan liiton kokouksessa tehdyn päätöksen nojalla kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt golfurheilua. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta liiton kokouksissa.

10 § Liitto perii jäsenmaksun ja muita maksuja jäseniltään. Maksuista päättää liittovaltuusto syyskokouksessaan. Jäsenmaksun suuruuden perusteena on jäsenseuran jäsenmäärä edellisen elokuun 31. päivänä.

11 § Liiton jäsenseurojen tulee lähettää liittohallitukselle tietoja toiminnastaan, jäsenmäärästään ja toimihenkilöidensä osoitteista sekä suorittaa maksuja seuraavasti:

a jäljennökset vuosikokouksen pöytäkirjasta ja päättyneen toimikauden toimintakertomuksesta viimeistään neljän viikon kuluessa jäsenseuran vuosikokouksesta,

b ilmoitus jäsenseuran jäsenmäärästä edellisen elokuun 31. päivänä ennen syyskuun 15. päivää,

c ilmoitus jäsenseurassa tapahtuneista toimihenkilöiden, sääntöjen yms. muutoksista viimeistään kuukauden kuluessa muutoksen tapahtumisesta,

d liittovaltuuston syyskokouksessaan vahvistamat vuosimaksut ennen toukokuun 15. päivää.

12 § Jäsenseurat luovuttavat ylimmän kilpailutoimintaa koskevan valvonta- ja kurinpitovallan jäseniinsä nähden liitolle.

13 § Liiton jäsenseurat jaetaan maantieteellisiä aluerajoja seuraten alueisiin. Alueiden rajoista päättää liittokokous.

Alueiden jäsenseurat toteuttavat omalla ja alueellisella toiminnallaan liiton päämääriä sekä liiton niille antamia tehtäviä näiden sääntöjen puitteissa.
Jäsenseurat harjoittavat alueellista yhteistoimintaa liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

14 § Liittohallitus voi erottaa jäsenen liiton jäsenyydestä tai sulkea liiton toiminnasta määräajaksi, jos jäsen ei ole täyttänyt sille näissä säännöissä määrättyjä velvoitteita tai noudattanut liiton tekemiä päätöksiä tai jos jäsen on muutoin toiminut vastoin liiton tarkoitusperiä tai liiton toimintaa vahingoittavalla tavalla. Kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus tai sen määräämä elin sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittovaltuuston vahvistamissa kurinpitomääräyksissä.

Liittohallitus tai sen määräämä elin voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailu- tai toimintakiellosta, varoituksesta tai sakosta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittovaltuuston määräämissä kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liiton vahvistamien sääntöjen ja määräysten tai liikunnan dopingmääräysten, eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Liittohallituksen on ennen tässä pykälässä tarkoitettujen päätösten tekemistä varattava jäsenelle tai jäsenyhdistyksen jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi. Liittohallituksen päätöksen katsotaan tulleen jäsenen tietoon seitsemän (7) vuorokauden kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on postitettu jäsenseuralle tai jäsenseuran jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Liiton toimielimet

15 § Liiton toimielimiä ovat liittokokous ja ylimääräiset liittokokoukset, liittovaltuusto sekä liittohallitus.

16 § Liiton päätäntävalta kuuluu liittokokoukselle. Liittokokouksien välisinä aikoina liiton päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto, paitsi niissä asioissa, jotka näiden sääntöjen mukaan kuuluvat yksinomaan liittokokouksissa päätettäviin. Liiton toiminnan suuntaan vaikuttavien ratkaisujen teon voi liittovaltuusto siirtää liittokokoukselle. Liiton edustajana ja toimeenpanevana elimenä toimii liittohallitus.

Liittokokous

17 § Liittokokous pidetään joka toinen vuosi maaliskuun loppuun mennessä ennen liittovaltuuston kevätkokousta. Kokouksen kutsuu koolle liittohallitus.

Liittohallituksen on kutsuttava ylimääräinen liittokokous koolle, kun liittokokous on päättänyt sen pitämisestä, kun liittovaltuusto on jossakin tietyssä asiassa siirtänyt asian liittokokouksen käsiteltäväksi, kun liittohallitus on päättänyt sen pitämisestä tai kun vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenseuroista on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatinut.

18 § Kokouskutsut varsinaisiin ja ylimääräisiin liittokokouksiin on lähetettävä jäsenseuroille kirjeitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista.

19 § Jäsenseuran kokousedustajan tulee olla edustamansa seuran valtuuttama henkilöjäsen. Kukin kokousedustaja saa edustaa vain yhtä jäsenseuraa.

Liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenillä on oikeus olla läsnä liittokokouksissa puhevaltaisina, mutta ei äänivaltaisina jäseninä.

20 § Liittokokouksessa kullakin jäsenseuralla on ääniä seuraavasti:

3 ääntä: seurat, joilla on käytettävissään vähintään 18 reiän golfkenttä ja joiden jäsenmäärä edellisen elokuun 31. päivänä oli 1000 tai enemmän

2 ääntä: seurat, joilla on käytettävissään vähintään 18 reiän golfkenttä ja jäsenmäärä edellisen elokuun 31. päivänä oli alle 1000 sekä seurat, joilla on käytettävissään 9 reiän golfkenttä (vähimmäisvaatimuksena Course Rating- ja Slope-määritys)

1 ääni: muut seurat

Äänioikeuttaan ei saa kuitenkaan käyttää sellainen jäsenseura, joka edellisvuoden loppuun mennessä ei ole maksanut kyseiselle vuodelle määrättyä jäsenmaksuaan.

21 § Liittokokouksen päätökseksi tulee se ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä, jollei näissä säännöissä ole toisin säännelty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Kokouksessa suoritettavissa vaaleissa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Tasatilanteissa ratkaisee arpa.

22 § Suljettu lippuäänestys suoritetaan sitä vaadittaessa. Äänten mennessä tasan suoritetaan toinen lippuäänestys päätöksen saamiseksi. Mikäli äänet edelleen menevät tasan, ratkaisee arpa. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan suoritetaan ratkaiseva arvonta heti ensimmäisen suljetun lippuäänestyksen jälkeen.

23 § Liittokokouksessa käsiteltävät asiat:

1 liittohallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2 valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3 valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4 todetaan kokouksen laillisuus

5 päätetään alueiden aluerajat

6 valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja

7 valitaan alueittain liittovaltuuston jäsenet sekä yhtä monta varajäsentä

8 valitaan muut mahdolliset jäsenet

9 muut asiat

Liittovaltuusto

24 § Liittokokous valitsee liittovaltuuston puheenjohtajan ja alueittain yhden liittovaltuuston jäsenen kutakin alkavaa kolmea alueella olevaa jäsenseuraa kohti sekä yhtä monta varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan alueiden kiintiöiden ulkopuolelta.

Liittovaltuuston jäseniksi voidaan valita vain liiton jäsenseurojen jäseniä. Liittohallituksen jäsenet eivät voi kuulua liittovaltuustoon, mutta heillä on kuitenkin oikeus osallistua liittovaltuuston kokouksiin ilman päätöksenteko-oikeutta.

Liittovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Se alkaa välittömästi valinnan suorittaneen varsinaisen liittokokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen liittokokouksen päättyessä.

25 § Liittovaltuustolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa, syyskokous marras-joulukuussa. Kokousten paikan ja tarkemman ajankohdan määrää liittohallitus.

Liittovaltuuston ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos liittovaltuusto tai liittohallitus niin päättää taikka jos 1/10 liittovaltuuston jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun jäsenten vaatimus on liittohallitukselle esitetty.

Liittovaltuuston varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeellä, sähköpostilla tai telefaksilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai numeroon vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Liittovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet liittovaltuuston jäsenistä on paikalla.

Seura vastaa edustajansa matka- ym. kuluista liittovaltuuston kokouksiin osallistumisesta.

26 § Liittovaltuuston kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1 valitaan kokoukselle sihteeri

2 valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 todetaan liittovaltuuston kokoonpano seuraavana toimikautena

4 todetaan kokouksen osanottajat

5 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6 valitaan tarvittaessa liittovaltuuston varapuheenjohtaja alkaneeksi kaksivuotiskaudeksi,

7 esitetään liiton toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään siitä

8 esitetään liiton tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

9 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle

10 käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

11 kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuolella olevia asioita; ei kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain mukaan kuuluvat liittokokouksessa päätettäviin ja ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.

27 § Liittovaltuuston syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1 valitaan kokoukselle sihteeri

2 valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 todetaan kokouksen osanottajat

4 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta liittohallituksen esityksen perusteella

6 määrätään liittohallituksen jäsenten kulujen korvausperusteet

määrätään tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus

8 päätetään jäsenseuroilta perittävistä maksuista ja vahvistetaan liiton talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

9 valitaan erovuorossa olevan liittohallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tilalle uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

10 valitaan liittohallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

11 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi toimintavuodeksi

12 valitaan edustajat Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n liittokokouksiin

käsitellään esityslistalla olevat muut asiat

14 kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuo-
lella olevia asioita; ei kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain mukaan
kuuluvat liittokokouksessa päätettäviin ja ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.

28 § Liittovaltuusto vahvistaa virallisesti kilpailu- ja merkkisäännöt sekä kurinpitomääräykset.

29 § Esitykset asioista, jotka liiton jäsenet haluavat liittovaltuuston varsinaisissa kokouksissa käsiteltäviksi, on kirjallisesti toimitettava liittohallitukselle. Kevätkokousta varten esitykset on jätettävä helmikuun 1. päivään mennessä ja syyskokousta varten lokakuun 1. päivään mennessä.

Liittohallitus

30 § Liittohallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä. Liittohallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosin. Varsinaisista jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Liittohallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi valinnan suorittaneen liittovaltuuston syyskokouksen päätyttyä.

Liittohallitus voi perustaa avukseen toimikuntia ja muita toimielimiä ja vahvistaa niitä varten ohjesäännöt.

31 § Liittohallitus valitsee tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja virkailijat asioiden valmistelemista ja hoitamista varten.

Toimikuntien tehtävänä on valmistella liittohallituksessa käsiteltäviä asioita yhdessä liiton toimihenkilöiden kanssa sekä ohjata liittohallituksen hyväksymien toimintasuunnitelmien toteutusta.

32 § Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme liittohallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla ja kutsu on kaikille toimitettu.

Liittohallituksen kannaksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

33 § Liittohallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä hoitaen liiton asioita lain, näiden sääntöjen, liittokokouksissa ja liittovaltuuston kokouksissa tehtyjen päätösten sekä soveltuvin osin myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen mukaisesti.

Liittohallituksen tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat:

1 golfseurojen jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta päättäminen

2 liiton ja yhtymien välisten sopimusten laatiminen ja tarvittaessa niiden hyväksyttäväksi esittäminen liittovaltuustolle

3 liittokokousten ja liittovaltuuston kokousten koollekutsuminen, kokouksissa käsiteltävien asioiden valmisteleminen sekä niissä tehtyjen päätösten toimeenpaneminen

4 liiton omaisuuden hoitaminen, kirjanpitäminen omaisuudesta ja liiton tuloista ja menoista, vuosikertomuksen laatiminen sekä jäsenluettelon pitäminen

5 kansallisen, kansainvälisen sekä suomenmestaruuskilpailujen kilpailukalenterin suunnitteleminen

6 liiton toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen ja erottaminen, työtehtävien määrittäminen sekä palkoista ja eduista sopiminen

7 jäsenseurojen ja alueiden kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja muun toiminnan ohjaaminen

8 amatööri-, kilpailukelpoisuus-, edustus- ja riitakysymysten ratkaiseminen

9 säännöissä määrättyjen luetteloiden pitäminen

10 liiton edustajien valitseminen ulkomaisiin kilpailuihin ja kongresseihin

11 golfin kehityksen ohjaaminen ja valvominen Suomessa sekä yhteistyö alalla toimivien yhteisöjen kanssa

12 liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä päättäminen

34 § Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä liiton toiminnanjohtajan tai yhden liittohallituksen jäsenen kanssa.

Tilintarkastus

35 § Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Liiton tilit jätetään liiton toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen kanssa liiton tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee jättää tilintarkastuslausuntonsa liittohallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Sääntömuutokset

36 § Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittavan ehdotuksen on saatava vähintään ¾ määräenemmistö liittokokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä, jotta sääntömuutos tulisi voimaan.

Näitä sääntöjä koskevat muutosehdotukset on toimitettava liittohallitukselle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen liittokokousta.

Liiton purkaminen

37 § Päätös liiton purkamisesta on pätevä vain, jos kaksi vähintään kuukauden väliajoin pidettyä perättäistä kokousta on vähintään 5/6 määräenemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä niin päättänyt.

Jos liitto puretaan, sen varat jaetaan purkamishetkellä liittoon kuuluvien jäsenseurojen kesken niiden jäsenmäärien osoittamassa suhteessa.